วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

Blue-eyed Pleco picture


A pair of Blue-eyed Pleco, Panaque cochliodon...