วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Cacatoid Dwarf Cichlid in the aquarium tank


 Cacatoid Dwarf Cichlid in the aquarium tank with his tank mate .