วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

White-bar Maculosus Angelfish Picture

White-bar Maculosus Angelfish, a captive breed from Taiwan.