วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

New Hybrid Catfish

This fish is a platinum cross breed cat fish (Red tailed Catfish x Tiger Shovelnose)