วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

Leucistic Lepidocephalichthys guntea Picture


Leucistic Lepidocephalichthys guntea ... the color never changed from India.


Picture by : Andrew Rao