วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Beautiful Satanoperca leucosticta Cichlid
        Beautiful picture of  Satanoperca leucosticta Cichlid in aquarium